Homepage

Living Lab Vollenhove in beweging

Basisgedachte in het project is dat sport- en beweegactiviteiten een (sterk) empowerende functie hebben voor mensen met risico op armoede en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt (1) en dat deze activiteiten in de wijk bijdragen aan sociale samenhang en saamhorigheid (2).

Op basis van de netwerkfase in 2020 zijn de ambities voor 2021 en verder als volgt geformuleerd:
• Het inrichten van een duurzame structuur om de diversiteit aan (doel)groepen in Vollenhove in beweging te krijgen, middels beweeg- en sportactiviteiten, daarmee de onderlinge krachten in de wijk te versterken en al doende de (sociale en economische) veerkracht te versterken. Resultaten willen we zowel op individueel niveau als op collectief niveau bewerkstelligen. Dat doen we door:
• Inrichting van een open en structureel ‘beweeg’-platform (‘Living Lab’) met partners in Vollenhove, waarin gemeente, maatschappelijke organisaties (Leger des Heils, Meander Omnium, Sportief Zeist), Hogeschool Utrecht én burgerinitiatieven (Krachtvrouwen, Bootcamp) participeren.
• Onderdeel van dit Living Lab is onderlinge netwerkvorming van ‘beweeg’-initiatieven in de buurt die elkaar onderling versterken, op basis van (ondersteunde) bewonersbetrokkenheid. Hierbij zijn ook korte(re) lijnen ontstaan tussen de bewoners(initiatieven). Het is de bedoeling dat deze initiatieven worden gestimuleerd, versterkt, verbreed en dat meer organisaties zich aansluiten (bijvoorbeeld vanuit het onderwijs (denk aan basisschool Op Dreef)
• Het Living Lab krijgt vorm in een model waar onderling leren (‘transformatief leren’) de basis vormt.

Innovatief in het project is, naast de bundeling van een diversiteit aan doelgroepen, de samenwerking tussen zorg (onder andere Leger des Heils, Life Goals), welzijn (Meander Omnium), sport en bewegen (Sportief Zeist), de Regionale Sociale Dienst en bewonersinitiatief in een praktijklerende omgeving. Hierbij wordt nadrukkelijk samengewerkt met bewoners met ervaringskennis en deskundigheid.

Interessant bij de succesvolle netwerkvorming in het project, is dat de expliciete inzet op armoede én de inzet op sport via ‘de band’ is gespeeld: het thema ‘armoede’ is naar de deelnemers niet expliciet als thema benoemd. Uit verschillende projecten en onderzoeken (referenties) is gebleken dat de expliciete inzet op ‘armoede’ of ‘schulden’ averechts uitpakt. Er is in de netwerkfase gekozen om het thema ‘bewegen’ centraal te stellen en vervolgens een aantal hoog-risicogroepen te determineren, waar bewegen een appellerende kracht zal hebben. Langs deze denklijn zijn er uiteindelijk vijf groepen specifiek in Vollenhove benoemd:
• Jeugd en jongeren
• Vrouwen met migrantenachtergrond
• Volwassenen met kleine sociale netwerken
• Mensen met psychische kwetsbaarheid
• Volwassen statushouders

Over ons

LandNetherlands
TagsLiving Labs Sport en Bewegen

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.