Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

Tegen 2030 leeft meer dan 80% van de Nederlandse bevolking in een stedelijke omgeving. De noodzaak om gebieden snel te ontwikkelen en nieuwe woningen te realiseren is daarmee groot. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor klimaatverandering, energietransitie, mobiliteit, veilige en duurzame voedselketens en schaarse grondstoffen. Maar bovenal moet er aandacht zijn voor de gezondheid en het welzijn van de mensen die er wonen, werken en recreëren. Het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefomgeving is dan ook van cruciaal belang.  

Gezonde leefomgeving

Onze gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door allerlei omgevingsfactoren: waar we wonen en werken, wat we eten, in welke mate we worden blootgesteld aan luchtverontreiniging, welke sociale interacties we hebben en welke leefstijlkeuzes we maken. Naar schatting verklaren deze omgevingsfactoren voor zeventig procent het ontstaan van chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker.   Voor het bereiken van een gezonde leefomgeving moet een breed scala aan parameters rond milieu, fysieke inrichting en sociale samenhang en gedrag worden meegewogen. De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) ontwikkelt strategieën en instrumenten voor een gezonde leefomgeving, die rekening houden met dit complex samenspel van factoren. Data-gedreven kennis is essentieel bij het ontwikkelen van grensverleggende stedelijke concepten. Zo werken we aan evidence based ontwerpprincipes voor gezond stedelijk leven. 

Nieuwe manier van samenwerken

Het vraagt ook om een nieuwe manier van samenwerken. In de hub werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners samen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde, praktische en concrete producten en diensten, die handelingsperspectief kunnen bieden en zo een positieve bijdrage hebben op de gezondheid van inwoners.    De organisaties binnen de hub brengen innovatieve technologieën, data, infrastructurele planvorming, beleidsinstrumenten en kennis over gedrag bijeen. Alle relevante informatie wordt met elkaar gedeeld en voor elkaar beschikbaar gemaakt, om zo een samenhangend pakket aan oplossingen te kunnen bieden.  

Met het platform wordt kennis en inzichten toegepast in living labs, wijken of gebieden, waar geëxperimenteerd kan worden, interventies worden gedaan en goede monitoring plaatsvindt. Tegelijkertijd wordt hiermee een community of practice opgebouwd; een lerende omgeving waar doorontwikkeling, opschaling en implementatie plaatsvindt. Zo draagt DKH GSL direct bij aan een duurzame economische ontwikkeling van Nederland. 

Over ons

LandNetherlands
ProvincieUtrecht
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Onderwijssectorhbo
universiteit
SectorBouw
Energie
ICT & Digitalisering
Life Sciences & Health
Onderwijs & Samenleving
Zorg & Welzijn
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 10 - Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
TagsGezond Stedelijk Leven
Digital twin
Slimme monitoring
Integrale afwegingskaders
Gezonde gebiedsontwikkeling
FAIR datapoint
Living Labs
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Netwerkvorming
Startjaar2020
E-mailadresinfo@gezondstedelijklevenhub.nl
Specifiek aanbod voor MKBJa
Social MediaLinkedIn

Partners

Future City FoundationGemeente Amersfoort
Gemeente HilversumHeijmans
Hogeschool UtrechtMecanoo
Provincie UtrechtRIVM
ROMUMC Utrecht
Universiteit UtrechtUrban Sync
UrhahnWeCity

Werken samen met de volgende pps’en

GeLUK: Gezonde Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium

Aanbod voor mkb

Netwerk
Onderzoeks- of innovatieprojecten
De hub wordt momenteel gevormd door een consortium van veertien partners (w.o. partners uit het MKB) die gecommitteerd zijn richting te geven en actief bij te dragen aan Gezond Stedelijk Leven.Het consortium is een uniek netwerk van organisaties en gedreven professionals, die bezig zijn met de toepassing van Gezond Stedelijk Leven. De hub vervult hierin een netwerkfunctie en probeert via verschillende activiteiten, zoals webinars en workshops, kennis en kunde te delen en gezamenlijk oplossingsrichtingen te ontwikkelen. Ben je nog niet in gesprek met één van de partners van DKH GSL, maar ben je wel geïnteresseerd om actief betrokken te zijn? Neem dan contact op via info@gezondstedelijklevenhub.nl.

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen