New Energy Coalition

New Energy Coalition is een voortdurend groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngo’s die samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst.

 

Voor een duurzame toekomst is de energietransitie een onmisbare schakel. De opgave in de energietransitie is groot, complex en mondiaal. Samenwerking is daarbij de sleutel tot succes.

In onze coalitie -met bijna 150 partners!- komen kennis, ervaring, innovatie- en wilskracht van bedrijven, overheden, ngo’s en kennisinstellingen bij elkaar. Samen gaan wij de uitdaging aan.  Van het opleiden van jongeren en energieprofessionals tot energieonderzoek en concrete energieprojecten. Wij delen onze kennis actief met anderen. Zodat iedereen kan profiteren. 

New Energy Coalition is geworteld in het noorden van het land. Dit gebied heeft een rijke geschiedenis als dé energieleverancier van Nederland. Met ervaring in energietransities. Er is daardoor veel energiekennis geconcentreerd en er is een sterke energie-infrastructuur.  Vanuit die kennispositie werkt de coalitie aan energie-innovaties, -onderzoek en -onderwijs. De regio als proeftuin, met (inter)nationale reikwijdte.  Nieuwe oplossingen krijgen hier vorm en worden ook daadwerkelijk uitgevoerd. Alle voorwaarden zijn aanwezig om de energietransitie te versnellen.  

Samen op weg naar een duurzame energie-economie: met steeds meer nieuwe kennis, innovaties, studenten, professionals, investeringen, banen en bedrijvigheid.

Act local, think global

Wij richten ons op  (inter)nationale samenwerkingen met regio’s en landen om ons heen. Zo zijn er nauwe samenwerkingen met deelstaten uit Noord-Duitsland en de Noordzee-landen en werken we in Europese subsidieprojecten om kennis op te doen en te delen. Opgedane kennis en ervaring passen wij toe én wisselen we uit met onze samenwerkingspartners.

Onderzoek, innovatie en human capital

In New Energy Coalition zijn nauwe samenwerkingen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen gebundeld, en  expertises op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs.

Bij ‘Innovatie’ ligt onze focus op Systeemintegratie en Groene Moleculen.

De beschikbaarheid van goed geschoolde arbeid is een kritische succesfactor voor de energietransitie. Onder ‘Human Capital’ werken we aan energie-educatie.

Governance

Raad van Toezicht

  • Wilma Mansveld (voorzitter)
  • Ulco Vermeulen
  • Peter den Oudsten
  • Jouke de Vries
  • Dick Pouwels

Directie

  • Marieke Abbink-Pellenbarg (Algemeen Directeur)
  • Owen Huisman (Operationeel Directeur)

Over ons

LandNetherlands
ProvincieDrenthe
Friesland
Groningen
Noord-Holland
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Onderwijssectorhbo
mbo
universiteit
SectorEnergie
Maatschappelijke uitdagingen (MMIP)E&D - MMIP 01 - Hernieuwbare elektriciteit op zee
E&D - MMIP 02 - Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 03 - Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving
E&D - MMIP 04 - Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw)
E&D - MMIP 05 - Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht
E&D - MMIP 06 - Sluiting van industriële kringlopen
E&D - MMIP 07 - CO2-vrij industrieel warmtesysteem
E&D - MMIP 08 - Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
E&D - MMIP 09 - Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit
E&D - MMIP 10 - Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen
E&D - MMIP 11 - Klimaatneutrale productie food en non-food
E&D - MMIP 12 - Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik
E&D - MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem
G&Z - MMIP Centrale missie - langer gezond
G&Z - MMIP Missie I - leefstijl en leefomgeving
G&Z - MMIP Missie II - zorg in de leefomgeving
G&Z - MMIP Missie III - mensen met chronische ziekten doen meer mee
G&Z - MMIP Missie IV - kwaliteit van leven van mensen met dementie
LWV - MMIP A1 tm A5 - Missie A - Kringlooplandbouw
LWV - MMIP B1 tm B8 - Missie B - Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
LWV - MMIP C1 tm C4 - Missie C - Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
LWV - MMIP D1 tn D4 - Missie D - Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
LWV - MMIP E1 tm E5 - Missie E - Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
LWV - MMIP F1 tm F4 - Missie F - Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100
LWV - MMIP S1 Smart Technologies in Agri-Horti-Water-Food
LWV - MMIP S2 Biotechnologie en Veredeling
Vgd - MMIP 1 - Integrale aanpak, digitaal gedragen, van interventies, tools en data
Vgd - MMIP 2 - Maritime security
Vgd - MMIP 3 - Voor veiligheid in en vanuit de ruimte
Vgd - MMIP 4 - Cyberveiligheid
Vgd - MMIP 5 - Informatiegestuurd en genetwerkt optreden
Vgd - MMIP 6 - Innovaties voor een adaptieve krijgsmacht
Vgd - MMIP 7 - Data en intelligence
Vgd - MMIP 8 - Gekwalificeerde en gekwantificeerde veiligheidsprofessionals
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Faciliteiten en labs
Innovatie van de beroepspraktijk
Leven lang ontwikkelen
Netwerkvorming
Verbeteren van het onderwijs
Startjaar2019
Telefoon0881166800
Contact:Hielke Hekman
E-mailadresh.hekman@newenergycoalition.org

Partners

ActemiumAlliander
BrunelCorre Energy
EBNEnergy College
GasterraGasunie
Gemeente AlkmaarGemeente Hollands Kroon
Groningen SeaportsHanzehogeschool Groningen
KiwaNAM
NOMPWC
Port of Den HelderProvincie Drenthe
Provincie FryslanProvincie Groningen
Provincie Noord-Holland NoordRabobank
Renewable Energy hamburgRijksuniversiteit Groningen
Stark LearningStork
TNOWetsus

Werken samen met de volgende pps’en

EnTranCe, Centre of Expertise Energy

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen