Living Lab Tijd voor Toekomst Oldambt

Het Living Lab Tijd voor Toekomst houdt zich bezig met de maatschappelijke uitdaging van kans-ongelijkheid onder kinderen in het primair onderwijs in de gemeente Oldambt en meer specifiek de gevolgen daarvan op gezondheid en leefstijl. In het afgelopen jaar is er vanuit het Living Lab, toen nog onder de naam Kansrijke generatie- Oldambt een lokaal netwerk opgebouwd op en rondom obs Houwingaham in Bad Nieuweschans. Tegelijkertijd is er gewerkt aan draagvlak rondom het thema kansengelijkheid en verrijkte schooldag op andere scholen in de gemeente Oldambt. Vanuit het lokale netwerk in Bad Nieuweschans is met leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en gemeente in kaart gebracht wat zij verstaan onder gezond kansrijk opgroeien. Er is toegewerkt naar twee weken durende pilot van de verrijkte schooldag waarin de gezamenlijke doelstellingen een plek kregen: de schooldag op obs Houwingaham werd verlengd en er vond een grote verscheidenheid aan activiteiten plaats op het gebied van sport en bewegen, voeding, loopbaanoriëntatie, muziek, kunst en cultuur. Zowel het proces als de uitkomst (de twee pilot weken) zijn uitgebreid geëvalueerd met het netwerk. Er is draagvlak ontstaan om toe te werken naar meer structurele dag programmering om de kansen van kinderen te vergroten en de samenwerking met lokale partijen is deels versterkt. In de volgende fase wordt de bestaande samenwerking op obs Houwingaham (leerkrachten, ouders, leerlingen, directie, gemeente) versterkt door toe te werken naar meer structurele dag programmering. Hiervoor is het van belang dat de samenwerking met bestaande maar ook nieuwe lokale en regionale partners (waaronder nadrukkelijk het lokaal sportaanbod) verder wordt vormgegeven. De lessen die in Bad Nieuweschans worden opgedaan en de structuren die worden opgebouwd (bv. de mogelijkheden om sportverenigingen hier ook overdag activiteiten te laten verzorgen), zullen breder in de gemeente Oldambt ingezet worden. In deze verankeringsfase van het Living Lab Tijd voor Toekomst staat de volgende vraag centraal: “Hoe kunnen we een kwaliteitsvolle koppeling tussen Tijd voor Toekomst en lokale (sport)aanbieders te realiseren zodanig dat kinderen de omgeving zich kansrijk ontwikkelen? Met als uiteindelijk doel het stimuleren van de sportvaardigheid, sportdeelname en op de langere termijn een actieve gezonde leefstijl van kinderen in de gemeente Oldambt.” Hieruit volgen twee voorlopige doelstellingen waarop het Living Lab zich de komende tijd gaat richten. (1) Het organiseren van de samenwerking met lokale of regionale partners om de activiteiten binnen verrijkte schooldag goed te organiseren (2) Zorgen voor een kwaliteitsvol (sport) aanbod op de scholen: vanuit het gezichtspunt van een breed motorische ontwikkeling van de kinderen met als doel gezond en kansrijk opgroeien, vanuit pedagogische bekwaamheid (zodat dit leerkrachten ontlast) en vanuit het gedachtengoed van Tijd voor Toekomst. De activiteiten zullen lokaal en bovenlokaal (gemeentelijk) plaatsvinden. Dit zal iteratief gebeuren, maar globaal volgen we onderstaande stappen. Lokaal/per school: (1) In kaart brengen wat de behoeften zijn van de stakeholders in en rondom de school in de samenwerking met lokale partijen (2) Het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van pilots rondom die samenwerking. (3) Monitoren, sturen op geformuleerde doelstellingen binnen het netwerk/samenwerking. Bovenlokaal/gemeentelijk: (1) oprichten van een werkgroep op gemeentelijk niveau met bestaande en aanvullende partijen: sportaanbieders, schoolcoördinatoren van de pilotscholen, gemeente, Huis voor de Sport Groningen, FC Groningen in de Maatschappij (2) Het maken van een analyse van behoeften en uitdagingen van sportaanbieders voor het organiseren van aanbod. Hier wordt dieper ingegaan op wanneer en hoe sportaanbieders een bijdrage kunnen leveren aan Tijd voor Toekomst, wat hiervoor nodig is (3) Opstellen van doestellingen voor het netwerk (4) Ontwikkeling van prototypes voor de samenwerking met sportaanbieders en organisatie van activiteiten op de scholen (5) Uitvoering en evaluatie van deze prototypes en doorontwikkeling. Het Living Lab is ingebed in bredere planvorming in de provincie Groningen op het gebied van een verrijkte schooldag in de provincie Groningen, genaamd Tijd voor Toekomst. Vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) is voor de komende twee jaar subsidie verkregen om op vier scholen in de gemeenten Oldambt toe te werken naar een verrijkte schooldag. De lab-regisseur kan de innovatie op de scholen en in de gemeente verder versterken door in te zetten op nieuwe manieren van samenwerken met sportaanbieders in de regio.

Over ons

LandNetherlands
ProvincieGroningen
Type samenwerkingRegio-PPS /anders
Onderwijssectorhbo
SectorLife Sciences & Health
Zorg & Welzijn
TagsLiving Labs Sport en Bewegen
Aandachtsgebieden(Praktijkgericht) onderzoek
Netwerkvorming
Startjaar2019
E-mailadresj.offringa@pl.hanze.nl
ProjectleiderCantor Versluis
0104486000
c.versluis@stc-r.nl

Partners

Gemeente OldambtHanze Hogeschool Groningen

Informatie toevoegen?

Is dit jouw PPS/initiatief en wil je iets toevoegen of wijzigen? Vul dan dit formulier in.

Partners
Vestigingen